Kontakt

Podmínky půjčování vozidel

Vozidlo si lze zapůjčit na libovolně dlouhou dobu, nejkratší účtované období je jeden den (24 hodin). Automobil je nutné vrátit v domluveném termínu, v případě prodlení o více než 59 minut budeme Vám účtovat částku za další den. Pokud nebudete schopni vozidlo vrátit v dohodnuté době, je nutné nás o tom co nejdříve telefonicky informovat a předejít tak možným komplikacím při navrácení vozidla.

Stálým zákazníkům nabízíme slevy

Vozidla půjčujeme pouze osobám starším 20 let.

Potřebné doklady

Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději při zapůjčení vozidla.

Fyzická osoba: 

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Vratná kauce dle typu automobilu

Živnostník: 

 • Živnostenský list
 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Vratná kauce dle typu automobilu

Právnická osoba: 

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Při nepřítomnosti jednatele společnosti musí zplnomocněná osoba předložit úředně ověřenou plnou moc
 • Vratná kauce dle typu automobilu

V případě poškození vozidla či autonehody z Vaší viny Vám bude účtovaná 10% spoluúčast (plus náklady spojené s odtahem vozidla). Částka bude stržena z kauce.

 

 

V ceně zapůjčení vozidla je zahrnuto:

Čištění vozidla

Vozidlo je nutné vrátit ve stavu, ve kterém bylo zapůjčeno, při nedodržení Vám budeme nuceni účtovat náklady na vyčištění vozidla:

 • Vnější umytí 500 Kč
 • Vyčištění interiéru 500 Kč

Dotankování paliva

Vozidlo je nutné vrátit s objemem pohonných hmot, se kterými bylo zapůjčeno (plná nádrž). Za doplnění paliva si účtujeme paušální poplatek 200 Kč a náklady na pohonné hmoty.

Přistavení vozidla

Součástí pronájmu vozidel je přistavení vozidla do místa vašeho bydliště nebo firmy. Tyto služby poskytujeme bezplatně na území Prahy pokud si vozidlo pronajmete na delší dobu než tři dny. V případě, že potřebujete přistavit vozidlo na území České republiky nebo zahraničí, je cena za přistavení vozidla řešena individuálně.

 

 

Všeobecné půjčovní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen „NS“) uzavřené mezi společností RENT CAR PRAHA s.r.o. (dále jen „pronajímatel“) a nájemcem identifikovaným na přední straně NS, na jejímž základě je nájemci pronajímáno vozidlo specifikované na přední straně NS.

1. Rezervace a nájemní smlouva

V případě, že si nájemce rezervoval u pronajímatele vozidlo, avšak k jeho převzetí se nedostavil, je povinen pronajímateli zaplatit STORNO poplatek ve výši nájemného za jeden den vč. veškerých poplatků/příplatků (služby a výbava vozidla) spojených s nájmem rezervovaného vozidla. STORNO poplatek ve stejné výši je nájemce povinen zaplatit pronajímateli v případě, že zrušil provedenou rezervaci vozidla, a to ve lhůtě kratší než 24 hodin před započetím nájmu.

Nájemce provedením rezervace souhlasí s účtováním  STORNO poplatku na vrub platební/kreditní karty uvedené v rezervaci nebo s tím, že mu budou tyto poplatky příslušným způsobem vyfakturovány.

NS se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. NS zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit, a to pouze na základě telefonické nebo písemné žádosti nájemce, doručené pronajímateli nejpozději v poslední den trvání NS. Jedním dnem doby nájmu se pro účely NS rozumí 24 hodin s tolerancí 59 minut. Žádost o prodloužení trvání NS může být nájemcem učiněna formou dopisu, faxu či emailu, přičemž v této žádosti musí být vždy uvedeno, do kdy je prodloužení nájmu požadováno, a to uvedením konkrétního data, přičemž nájem se prodlužuje za stejných podmínek, které byly sjednány v NS. Nedojde-li k prodloužení NS, je vrácení vozidla nájemcem později než v době dohodnuté v NS považováno za její podstatné porušení. Nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné, včetně všech dalších poplatků, v plné výši až do dne vrácení vozidla pronajímateli včetně a dále je též povinen zaplatit poplatek ve výši 10.000,- Kč. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl podle NS vozidlo vrátit pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti ze sjednaných podmínek dle  bod 7. těchto Podmínek). V případě ztráty,zničení nebo odcizení vozidla je nájemce povinen platit nájemné, vč. všech dalších poplatků, až do doby ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení vozidla pronajímateli, resp. do doby, kdy se o takovéto ztrátě, zničení nebo odcizení vozidla pronajímatel prokazatelně dozví jiným způsobem.

2. Převzetí vozidla

Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, v čase a místě uvedeném v NS a vždy s plnou nádrží paliva či nabitým akumulátorem v případě elektrovozu (dále jen „PHM“). Veškerá případná poškození (závady,nedostatky, škrábance apod.) vozidla, příp. jiné připomínky, musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v NS, příp. v tzv. damage listu Driver setu nebo předávacím protokolu, resp. v tzv. checkout listu při převzetí vozidla/check-in listu při vrácení vozidla (dále jen „PP“). Nájemce je povinen převzetí vozidla potvrdit svým podpisem v NS nebo PP. Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno v NS nebo PP, odpovídá nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá takováto poškození vozidla. Navigace v ČR se poskytuje s mapou ČR.

3. Podmínky užívání vozidla

Vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v NS. Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, celní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny uvedené v manuálu výrobce vozidla. Jedná-li se o vozidlo na alternativní pohon (např. zemní plyn, elektrovůz), nájemce podpisem NS potvrzuje, že se detailně seznámil s podmínkami provozu a s obsluhou takového vozidla, s obsluhou čerpacích zařízení, resp.

s dobíjením, a s pokyny k parkování/garážování takového vozidla. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, a dodržovat všechny pokyny o provozu vozidla uvedené v manuálu výrobce vozidla, jakož i podmínky a instrukce pronajímatele, jinak odpovídá za veškerou škodu způsobenou nedodržením jakéhokoliv pokynu, podmínky či instrukce. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a vozidlo uzamknout.

Nájemce je povinen ihned pronajímatele informovat o nutnosti pravidelné servisní prohlídky, příp. zabezpečit její provedení prostřednictvím pronajímatele. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné než v NS uvedené osobě, zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, provádět na vozidle změny a úpravy a používat vozidlo k cestám do států uvedených na přední straně NS, nebude-li záznamem v NS

dohodnuto jinak. Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, anebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda ho nájemce užívá řádným způsobem. Nájemce je povinen tuto

kontrolu pronajímateli umožnit. Porušení kterékoliv ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení NS a nájemce v takovém případě odpovídá za vozidlo a všechny způsobené škody v plném rozsahu bez ohledu na sjednanou výši spoluúčasti pojistného krytí. V případě, že nájemce bude užívat vozidlo v zahraničí, je povinen

si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání vozidla v zahraničí a dodržovat platné právními předpisy té země, v níž vozidlo užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli též za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně platit nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude vozidlo předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody a náklady vzniklé pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením vozidla v cizině.

4. Vrácení vozidla

Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady, zejména s poklicemi, kabelem (u elektrovozu) a CD s navigací (bylo-li nájemci pronajato – v NS nebo PP musí být uvedeno „CD NAVI vráceno“), v době a místě uvedeném v NS a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nebude-li veškeré příslušenství vráceno společně s vozidlem, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat peněžní náhradu v ceně pořízení nového příslušenství a současně též poplatek ve výši 1.000,- Kč. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží paliva, resp. s nádržemi v případě vozidel s alternativním pohony.

Vozidlo musí být předáno k tomu určenému zaměstnanci pronajímatele nebo třetí osobě určené pronajímatelem. Nájemce odpovídá za vozidlo až do okamžiku, kdy si pronajímatel vozidlo fyzicky převezme a tuto skutečnost potvrdí nájemci svým podpisem NS nebo PP; od tohoto okamžiku se vozidlo považuje za řádně vrácené. Před převzetím vozidla provede pronajímatel nebo jím určená třetí osoba kontrolu stavu vozidla a zjištěný stav zapíše do NS nebo PP (zejména uvede veškerá poškození, která nebyla uvedena v NS nebo PP při převzetí vozidla nájemcem). K takovému zápisu v NS nebo PP je nájemce povinen připojit též svůj podpis, jinak pronajímatel nevydá nájemci potvrzení o vrácení vozidla (kopii NS nebo PP). Odmítnutí podpisu NS nebo PP nezbavuje nájemce odpovědnosti za veškerá zjištěná poškození vozidla, navíc je pronajímatel takovému nájemci oprávněn účtovat též poplatek ve výši 10.000,- Kč.

Pronajímatel má nárok náhradu i všech skrytých poškození vozidla (např. poškození podvozku), která nemohla být zjištěna při kontrole stavu vozidla tj. i ta která nebudou uvedena v NS a PP při vrácení vozidla nájemcem. Pokud nájemce vrátí vozidlo v znečištěném stavu, který znemožňuje řádnou kontrolu stavu vozidla, uvede se tato skutečnost v NS nebo PP a pronajímatel má v takovém případě nárok na náhradu i všech poškození vozidla, která budou zjištěna až po umytí vozidla, tj. i ta která nebudou uvedena v NS a PP při vrácení vozidla nájemcem, a to včetně nákladů na umytí vozidla.

Poplatek ve výši 10.000,- Kč je pronajímatel oprávněn nájemci účtovat též v případě, že nájemce vozidlo pronajímateli řádně nevrátí (např. pokud nájemce zanechá vozidlo odstavené na parkovišti).

Povinnost platit nájemné vč. všech dalších poplatků a odpovědnost za jakékoliv poškození, ztrátu, zničení či odcizení vozidla nájemce trvá v takovém případě až do chvíle, kdy pronajímatel může s takovým vozidlem opětovně nakládat.

5. Nájemné a poplatky

Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně náhrady škody, řádně a včas. V případě pronájmu sjednaného na dobu delší než 1 měsíc bude účtování a fakturace prováděna průběžně, zpravidla po každých 28 dnech nájmu. Záloha/Garance, kterou je povinen nájemce složit u pronajímatele před podpisem NS, bude vrácená po vrácení vozidla. Složením zálohy/garance není dotčena povinnost nájemce platit nájemné. Výši zálohy určí pronajímatel, který je oprávněn v průběhu trvání nájmu rozhodnout o jejím zvýšení, a to i bez předchozího souhlasu nájemce. Pronajímatel je oprávněn vůči složené záloze/garanci započíst veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem vyplývající z uzavřené NS, příp. i z jiných smluv mezi nájemcem a pronajímatelem.

Nájemce podpisem NS souhlasí s účtováním nájemného vč. náhrady jakékoliv škody na vozidle, spoluúčasti za poškození vozidla anebo jakýchkoliv dalších poplatků spojených s nájmem vozidla. U dlouhodobého pronájmu Nájemce bere na vědomí možnou změnu výše nájemného vzhledem k nepředpokládaným změnám nákladů, zejména výše pojistného, silniční daně, atd. V případě prodlení s úhradou plateb nájemného a dalších poplatků spojených s užíváním vozidla, vč. náhrady škody, je nájemce povinen uhradit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Pokud nájemce nezaplatí dlužnou částku ani v dodatečné lhůtě stanovené v upomínce nezaplacené faktury (poplatek 500,- Kč ), pronajímatel ihned přistoupí k vymáhání této částky soudní cestou nebo prostřednictvím vymáhací agentury. Náklady na takové vymáhání dlužné částky je povinen uhradit nájemce pronajímateli v plné výši, vždy však alespoň ve výši 4.000,- Kč za každý případ vymáhání.

6. Opravy a údržba

Běžné opravy, údržbu vozidla, jakož i pravidelné inspekční prohlídky vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad pronajímatel. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, inspekční prohlídky vozidla a strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce má povinnost, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak, kontaktovat provozovnu pronajímatele, kde si vozidlo převzal, a ve spolupráci s takovou pobočkou zajistit výměnu pneumatik v případě změny ročního období (obvykle březen a listopad). Taková výměna je provedena na náklady pronajímatele. Nájemce však nemá nárok na náhradu žádných svých nákladů spojených s výměnou pneumatik (např. čas, PHM apod.). Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla nebo užíváním vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek nájemní smlouvy nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil k vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá za škodu v plném rozsahu, která pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání. Pokud tuto povinnost nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou v plné výši.

7. Odpovědnost za škodu (CDW, TP, GT), pojistné krytí osob (PAI)

Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojistné krytí v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Za jakékoliv škody způsobené na vozidle nebo škody způsobené v souvislosti s užíváním vozidla odpovídá pronajímateli nájemce v plném rozsahu, a to do doby, než si pronajímatel vozidlo převezme zpět. Pronajímatel může rovněž požadovat na nájemci náhradu škody ve formě ušlého zisku, tj. úhradu ztráty na nájemném ve výši odpovídající sjednanému nájemnému, pokud nájemce vrátí vozidlo poškozené či bez dokladů a příslušenství anebo vozidlo nevrátí řádně vůbec apod., a to až do dne, kdy pronajímatel může vozidlo v řádném stavu pronajmout dalšímu nájemci (tj. např. po dobu opravy vozidla). Ušlý zisk (tzv. Spoluúčast) zahrnuje též náhradu administrativních nákladů spojených s likvidací škody, nákladů na odtah vozidla a nákladů na pohonné hmoty za převoz vozidla do a z servisu. Škody způsobené na vozidle, které nebudou kryty sjednaným pojištěním, pronajímatel nájemci vyúčtuje na základě cenového přehledu škod nebo na základě cenové kalkulace příslušného servisu. Náhrada takových škod je splatná spolu s nájemným a dalšími poplatky.

8. Nehoda, poškození a odcizení vozidla

V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv) je nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení. Tato povinnost nájemce se nevztahuje pouze na případ poškození pneumatik. V případě jakékoli škodné události je  nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Nehodový protokol“, který obdrží s doklady k vozidlu. Nepojízdné vozidlo musí byt zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 hodin, oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodné události, místo, kde se vozidlo nachází, a zajistit, aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k vozidlu a škodné události, včetně vyplněného formuláře „Nehodový protokol“ a potvrzení policie/policejního protokolu, byly neprodleně předány pronajímateli. V případě nepředložení uvedené dokumentace nevzniká nárok na pojistné plnění. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním.

9. Ostatní

Nájemce prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené právními předpisy pro řízení motorových vozidel (platný řidičský průkaz, povolení k řízení pro případ vyššího věku nájemce jak 68 let apod.) a že je držitelem platného řidičského oprávnění nejméně 2 roky. Pronajímatel odpovídá nájemci nebo třetím osobám pouze za ztráty a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s pronájmem vozidla nebo s jeho používáním, způsobené zaviněním nebo nedbalostí pronajímatele. Všechny takové ztráty nebo škody musí byt pronajímateli oznámeny do 24 hodin od jejich vzniku. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu sídla či bydliště, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění jeho povinností. Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z NS včetně jeho osobních údajů byly zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele, příp. též využívány pro zasílání obchodních nabídek. Pro případ, že bude potřebné ověřit nebo potvrdit solventnost nájemce, nájemce souhlasí, aby k tomu byly tyto jeho osobní údaje využity, příp. poskytnuty třetí osobě. Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením vozidla pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako ztracené nebo odcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce. Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu s NS, Podmínkami anebo způsobem, kterým způsobuje pronajímateli škodu nebo kterým pronajímateli hrozí škoda, jedná se o podstatné porušení NS a pronajímatel má právo NS vypovědět, přičemž výpověď je účinná okamžikem doručení výpovědi nájemci. Pronajímatel může NS vypovědět rovněž v případě, že nájemce neplatí nájemné v dohodnutých částkách a termínech. I v takovém případě je výpověď smlouvy účinná od okamžiku jejího doručení nájemci. V záležitostech, které nejsou NS nebo Podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky; rozhodování všech případných sporů je v pravomoci soudů České republiky podle příslušných procesních pravidel stanovených právním řádem České republiky, místně příslušným je soud pronajímatele; rozhodné znění NS a Podmínek je v českém jazyce. Nájemce prohlašuje, že veškeré údaje jím poskytnuté jsou pravdivé a že s Podmínkami bez výhrad souhlasí.

Sdílet