Kontakt

Všeobecné servisní podmínky

Všeobecné servisní podmínky CAR CENTRUM PRAHA

1. Všeobecné servisní podmínky – Prohlášení

Tyto všeobecné servisní podmínky autoservisu CAR CENTRUM PRAHA s.r.o. je oprávněn tyto podmínky v případě potřeby kdykoliv změnit.
Odchylky od těchto podmínek jsou platné pouze za předpokladu, že byly sjednány písemně v zakázkovém listě ( smlouvě o sjednání opravy).

2. Sjednání opravy

2.1. Sjednání oprav se provádí na příjmu oprav servisu osobně nebo telefonicky.
2.2. Objednávku může provést majitel vozidla, nebo jeho oprávněný zástupce, anebo kterákoliv fyzická osoba pověřená majitelem vozidla (dále jen zákazník).
2.3. Pokud objednávku provede řidič či jiná osoba rozdílná od vlastníka vozidla (dále jen zákazník), má se za to, že je k tomuto úkonu majitelem vozidla pověřen.
2.4. Objednávka na opravy mimo pracovní dobu se realizuje prostřednictvím telefonátu nebo na základě jiné dohody se servisem.

3. Uzavření smlouvy o opravě

3.1. Smlouva o opravě (dále jen smlouva) se uzavírá na tiskopisu zakázkového listu servisu, který podle požadavků zákazníka, který předává vozidlo do opravy, vyplní pověřený zaměstnanec servisu. Vyplněný a servisem podepsaný zakázkový list je návrhem smlouvy, kterou předkládá servis zákazníkovi.
3.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy návrh podepíše zákazník. Jakékoliv dodatky,výhrady, omezení nebo jiné změny návrhu jsou protinávrhem zákazníka a nepovažují se za přijetí návrhu servisem.
3.3. Zákazník je povinen uvést na Smlouvu (zakázkový list) čitelně své jméno, příjmení a číslo svého občanského průkazu a tento průkaz předložit zástupci servisu k nahlédnutí.

4. Uzavření smlouvy o nákupu náhradních dílů

4.1. Nákup náhradních dílů se realizuje na základě smlouvy (dále jen smlouva na díly), která se uzavírá podpisem zákazníka na faktuře za odebírané náhradní díly.
4.2. Zákazník je povinen uvést na Smlouvu na díly čitelně své jméno, příjmení a číslo svého občanského průkazu, a tento průkaz předložit zástupci servisu k nahlédnutí.

5. Předání vozidla k opravě

5.1. Při předání vozidla do servisu zodpovídá zákazník za vyklizení vozidla. Servis nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na vozidle, které budou způsobeny předměty,které nejsou součástí vozidla a nebyly zákazníkem vyklizeny z vozidla.
5.2. Pokud zákazník předá do opravy nadměrně znečištěné vozidlo, které by mohlo neúměrně znečistit servisní prostory nebo bránit řádnému provedení opravy, bude vozidlo umyto v servisu na náklady zákazníka a bude o tom proveden záznam v zakázkovém listě.
5.3. Servis neručí za ztrátu cenností ponechaných ve vozidle.
5.4. Zákazníci se mohou v prostoru servisu pohybovat volně, jen v místech určených zákazníkům nebo veřejnosti. Vstup do dílny je zákazníkovi umožněn pouze v doprovodu technika servisu.

6. Podmínky opravy

6.1. Oprava bude provedena na základě a v rozsahu požadavků zákazníka, uvedených ve smlouvě.
6.2. Oprava bude provedena prostředky a z materiálu dodaných servisem.
6.3. Zjistí-li servis průběhu opravy, že vozidlo má i jiné závady, než ty, jejichž odstranění zákazník požadoval, upozorní zákazníka neprodleně telefonicky či elektronickou poštou na jejich existenci.
6.4. Požaduje-li zákazník jejich odstranění má se za to, že zákazník uzavřel na provedení této opravy se servisem ústní smlouvu, kdy zákazník tento souhlas s provedením opravy a jejími podmínkami potvrzuje svým podpisem zakázkového listu nebo faktury při převzetí vozidla po provedení opravy.
6.5. Nesouhlasí-li zákazník s odstraněním těchto závad nebo nereaguje-li na upozornění servisu, provede servis opravu podle smlouvy a skutečnost, že zákazník nesouhlasil s odstraněním dalších zjištěných závad, poznamená ve faktuře.
6.6. Jestliže si zákazník nepřeje, aby mu byly vyměněné díly a součástky vráceny, stanou se okamžikem jejich vymontování z vozidla vlastnictvím servisu.
6.7. Dojde-li při opravě k výměně typu motoru nebo rámu vozidla, barvy, případně jiné části, jejíž číslo se vyznačuje v technickém průkazu vozidla, poznamená servis tuto skutečnost v dokladu o vydání opraveného vozidla. Vyznačení nových údajů v technickém průkazu si provádí zákazník.
6.8. Servis je oprávněn provést s vozidlem zkušební jízdu před započetím jeho opravy za účelem identifikace závady a před jeho předáním zákazníkovi za účelem kontroly funkčnosti vozidla po provedených opravách, v rozsahu odpovídajícímu charakteru opravy či závady.
6.9. Servis je oprávněn termín provedení opravy podle potřeby prodloužit, zejména v případě, kdy bude v průběhu opravy zjištěno, že skutečný rozsah a pracnost opravy je vyšší, než bylo předběžně stanoveno při převzetí vozidla k opravě. V případě změny termínu provedení opravy je servis povinen vhodným způsobem o této skutečnosti zákazníka informovat a sdělit mu nový předpokládaný termín opravy.

7. Cena za provedení opravy

7.1. Zákazník je povinen zaplatit cenu opravy, odpovídající skutečně provedeným pracím, použitým dílům a materiálu tak, jak je kalkulována ve faktuře.
7.2. Ceny budou účtovány v souladu s aktuálním ceníkem, který je k dispozici na příjmu oprav. Zákazník souhlasí v zdůvodnitelných případech s navýšením ceny zakázky o 20% oproti odhadu. Zjistí-li však servis v průběhu opravy, ze předběžná cena opravy bude zřejmě překročena o více jak 20%, je povinen o tom zákazníka prokazatelným způsobem bez prodlení informovat.
7.3. Jestliže zákazník s překročením ceny nesouhlasí, je povinen to servisu neprodleně písemně sdělit. V takovém případě jsou tak zákazník , tak servis oprávněni od smlouvy odstoupit. Již provedené práce a nevratně použité díly hradí v tomto případě zákazník.
7.4. Veškeré ceny jsou tak uveden v českých korunách a oprava je splatná v hotovosti, převodem z kreditní karty zákazníka, která je servisem akceptovatelná při předání opraveného vozidla zákazníkovi nebo

bankovním převodem na účet firmy CAR CENTRUM PRAHA s.r.o. ve lhůtě splatnosti stanovené na faktuře. Platba v jiné měně, případně jinou formou je možná pouze tehdy, je-li to sjednáno ve smlouvě.

7.5. Servis je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy zaplacení přiměřené zálohy a to do výše 50% předběžného rozpočtu nákladů na provedení opravy.
7.6. Podpisem zakázkového listu na opravu vozidla nebo kopie faktury při pultovém prodeji dílů se zákazník zavazuje vyúčtovanou cenu řádně a včas zaplatit. V případě prodlení se zaplacením v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, se zákazník zavazuje zaplatit firmě CAR CENTRUM PRAHA s.r.o. z fakturované částky zákonný úrok z prodlení od prvého dne prodlení do zaplacení.
7.7. Je-li cena opravy splatná při předání opraveného vozidla zákazníkovi, je servis oprávněn vozidlo zadržet pro zajištění své pohledávky na zaplacení ceny opravy až do okamžiku faktického zaplacení opravy.

8. Předání vozidla po provedené opravě

8.1. Zákazník je povinen převzít vozidlo po provedení opravy od servisu v den uvedený ve smlouvě, případně v den vyplývající z nově stanovené lhůty opravy, kterou servis zákazníkovi sdělil v souladu s bodem 6.9. těchto podmínek.
8.2. Nepřevezme-li zákazník vozidlo ani do 3 pracovních dnů po uplynutí stanovené lhůty, je servis oprávněn vozidlo uskladnit na náklady a riziko nebezpečí vzniku škody zákazníka. O uskladnění vozidla servis zákazníka neprodleně písemně upozorní. Zákazník zároveň souhlasí s uhrazením všech nákladů, spojených s uskladněním.
8.3. Zákazník je povinen podepsat převzetí opraveného vozidla na zakázkový list a fakturu, uvést zde čitelně své jméno, příjmení a číslo svého občanského průkazu a tento průkaz předložit zástupci servisu k nahlédnutí.

9. Záruční podmínky

9.1. Na provedenou opravu s výjimkou provozních hmot, mazadel a spotřebního materiálu poskytuje firma CAR CENTRUM PRAHA s.r.o. záruku 6 měsíců. Stejnou záruku poskytuje i na zakoupené náhradní díly dle uzavřené smlouvy na díly za podmínek, že:

  • díl byl prokazatelně zakoupen v servisu CAR CENTRUM PRAHA s.r.o. zákazníkem, který díl reklamuje
  • díl byl použit v účelu ke kterému byl určen výrobcem
  • instalace dílu proběhla dle dílenské příručky a dle dalších pokynů výrobce pro daný model vozidla
  • montáž dílu byla provedena v souladu se stanovenou technologií výrobce vozidla
  • předloží autentický protokol o nastavení potřebných hodnot v případě, kdy se po montáži dílu musí provést finální seřízení na vozidle o kterém se takovýto protokol vydává.

9.2. Použité díly jsou bez záruční lhůty a nelze je proto vrátit-reklamovat.
9.3. Řešení záruky se vztahuje výlučně na fyzickou výměnu samotného dílu, nikoliv na náklady s tím spojené.
9.4. Firma CAR CENTRUM PRAHA s.r.o. ručí za kvalitu použitého materiálu a za kvalitu dílenského zpracování. V případě zjištění vady na kvalitě materiálu dodaného servisem k opravě či vady v kvalitě dílenského zpracování bude předmětný materiál bezplatně vyměněn za nový.
9.5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením a opotřebení.
9.6. Záruka se nevztahuje na závady poškození způsobené havárií vozidla (pokud nebyla havárie způsobena vadou opravy).

10. Opravy mimo pracovní dobu

10.1. Objednávku a smluvní sjednávání prací mimo pracovní dobu se řeší osobně nebo telefonicky a to minimálně 24 hodin dopředu.
10.2. Další platby závisí na charakteru opravy či dalších poskytnutých službách (odtah, ubytování apod.), nebo na dalších vzájemných smluvních ujednání.

11. Řešení sporů a rozhodné právo

11.1. Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.
11.2. Pokud nedojde k řešení podle čl. 11.1., budou všechny spory vznikající z těchto obchodních vztahů řešeny příslušnými soudy.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouva a veškeré její přílohy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Občanským zákoníkem.
12.2. Uzavřením této smlouvy uděluje zákazník servisu souhlas ke zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených ve všech součástech této smlouvy a nebo ve všech dokladech předaných či předložených servisu v souvislosti s uzavřením této smlouvy (dále jen osobní údaje). Pod pojmem zpracování osobních údajů dle této smlouvy se rozumí rozsah zpracování osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zákazník dále souhlasí s tím, aby a) servis zpracovával a dále třetím osobám předával osobní údaje za účelem uplatnění veškerých nároků servisu z této smlouvy a za účelem zpracování dokladů servisu, b) servis zpracovává osobní údaje za účelem poskytnutí těchto údajů reklamním, či marketingovým agenturám, se kterými je ve smluvním vztahu a které mohou nabízet zákazníkovi využití dalších služeb servisu, popř. mohou zjišťovat u zákazníka kvalitu služeb servisu. Zákazník souhlasí s tím, že servis je oprávněn zpracovávat osobní údaje od okamžiku uzavření smlouvy až do uplynutí pěti let ode dne zániku posledního závazku z této smlouvy. Zákazník dále souhlasí s tím, že servis je při zpracovávání osobních údajů oprávněn osobní údaje zákazníka zasílat všem subjektům uvedeným v tomto článku v elektronické formě. Odvolá-li zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, je servis oprávněn informovat o odvolání tohoto souhlasu všechny subjekty uvedené v tomto článku. Podpisem formuláře smlouvy a těchto podmínek zákazník potvrzuje, že byl upozorněn na právo přístupu k osobním údajům, které o něm vede zhotovitel, a o dalších právech zákazníka vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Dále zákazník souhlasí s tím, že svůj souhlas ze zpracování osobních údajů může odvolat pouze písemně.
12.3. V případě že jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bude nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo vynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel i Uživatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonně platnými a vynutitelnými, která se nejvíc blíží smyslu a účelu těchto podmínek.
12.4. V případě opakovaně neúspěšného doručení písemností, které vyžadují formu doporučeného dopisu, bude zásilka považována za doručenou třetím dnem po jejím prvním prokazatelném odesláním.
12.5. Do platných podmínek lze nahlížet na příjmu oprav servisu. Na žádost obdrží žadatel kopii Všeobecných podmínek ještě před podpisem Smlouvy. Součástí Smlouvy bude i potvrzení Uživatele, že byl s obsahem podmínek seznámen a souhlasí s jejich ustanoveními.
12.6. Tyto všeobecné servisní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2013 a zcela tak nahrazují předchozí Všeobecné servisní podmínky.

Autoservis a pneuservis
CAR CENTRUM PRAHA s.r.o.
Vídeňská 361/99, 148 00 Praha 4 – Kunratice ‎
Mobil: 778 002 200

Sdílet